List of Chinese Drama Threads (READ THIS FIRST!)

Discuss chinese drama series here.
Locked
User avatar
habukie
AiRen
AiRen
Posts: 1364
Joined: Mar 1st, '04, 21:42
Location: away

List of Chinese Drama Threads (READ THIS FIRST!)

Post by habukie » Jun 18th, '06, 20:16

If you are about to start a new thread, please read through these three steps first. Thanks!

1) Consider if you are starting a drama discussion. Are you asking for a [url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_37209.htm]direct download link[/url], [url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_15308.htm]bt link[/url], [url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17740.htm]clubbox link[/url], or seed/upload? If so, that is NOT a drama discussion. If you've decided that in fact you do wish to discuss a drama, please go on to #2.

2) Please check this list below. It is possible that the drama you're discussing already has a thread. If so, then click on the link for that drama. If you don't see it, go on to #3.

3) If you are starting a new thread, please read the bottom for format information. Thanks!
:-)

CDrama
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_23183.htm]Acquired Beauty (Ugly Duckling) -[/url] Hou Tian Mei Nu/後天美女 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_34784.htm]Big Shot[/url] - Da Ren Wu/大人物 (CCTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17432.htm]Chinese Paladin[/url] - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/MCS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35544.htm](New) Chor Lau Heung/Chu Liu Xiang[/url] - 楚留香
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44354.htm]Cooking Master Boy[/url] - Shen Long Di Yi Dao/神龍第一刀 or Zhong Hua Xiao Dang Jia/中華小當家 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_46174.htm]Duke Of Mount Deer[/url] - Lu Ding Ji/鹿鼎記 (2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_37729.htm]Emerald On The Roof[/url] - Wu Ding Shang De Lu Bao Shi/屋頂上的綠寶石 (GTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_23043.htm]Fairy From Wonderland[/url] - Tian Wai Fei Xian/天外飛仙 (CTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_42428.htm]Five Star Hotel[/url] - Wu Xin Fan Dian/五星飯店 (CCTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45911.htm]Flying Fox Of The Snowy Mountain/Fox Volant Of The Snowy Mountain[/url] - Xue Shan Fei Hu/雪山飛狐 (2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_51333.htm]Good Morning Shanghai[/url] - (2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_54043.htm]Huo Yuan Jia[/url] - 霍元甲(2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_37948.htm]Legend Of Star Apple[/url] - Xing Ping Guo Le Yuan/星蘋果樂園
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_43651.htm]Legend Of The Condor Heroes 2003[/url] - She Diao Ying Xiong Zhuan/射鵰英雄傳 (CCTV, 2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35273.htm]Legend Of The Condor Heroes 2007[/url] - She Diao Ying Xiong Zhuan/射鵰英雄傳 (2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47017.htm]Mouse Loves Big Rice[/url] - Lao Shu Ai Da Mi/老鼠爱大米 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_25454.htm]My Bratty Princess[/url] - Diao Man Gong Zhu/刁蠻公主 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_38410.htm]My Own Swordsman[/url] - Wu Lin Wai Zhuan/武林外傳
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_39037.htm]Paris Sonata[/url] - Ba Li Lian Ge/巴黎戀歌 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_16349.htm]Princess Returning Pearl 1-3[/url] - Huan Zhu Ge Ge/還珠格格 (1999, 2000, 2002)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17167.htm]Return Of The Condor Heroes 2006[/url] - Shen Diao Xia Lu/神雕侠侣 (CCTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17167.htm]Return Of The Condor Heroes 2006[/url] - Shen Diao Xia Lu/神雕侠侣 (CCTV, 2006)

[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_27700.htm]Soul Taker Sword[/url] - Duan Hun Jian/斷魂劍 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24548.htm]Sound Of Colors[/url] - Di Xia Tie/地下鐵 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_32215.htm]Strange Tales Of Liao Zhai[/url] - Liao Zhai/聊齋 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45022.htm]Sword Of The Outlaw/Long Sword Lovers[/url] - Chang Jian Xiang Si/長劍相思 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_48793.htm]Sword Stained With Royal Blood 2007[/url] - Bi Xue Jian/碧血剑 (CTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44997.htm]The Legend Of Lu Xiao Feng[/url] - Lu Xiao Feng Chuan Qi/陸小鳳傳奇 (CCTV, 2006/2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_39001.htm]The Life And Death Love[/url] - Sheng Si Jue Lian/生死絕戀
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_14070.htm]The Magic Touch Of Fate[/url] - Mo Shu Qi Yuan/魔術奇緣 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_11482.htm]Warriors Of The Yang Clan[/url] - Yang Men Hu Jiang/楊門虎將 (CTV, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_10278.htm]World's Finest[/url] - Tian Xia Di Yi/天下第一 (2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47009.htm]Wudang II[/url] - Wu Dang II/武當II (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35816.htm]Xia Gu Dan Xin[/url] - 侠骨丹心 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44509.htm]Young Warriors Of The Yang Clan[/url] - Shao Nian Yang Jia Jiang/少年楊家將 (CTV, 2006)

HKDrama
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_28478.htm]A Pillow Case Of Mystery[/url] - Shi Gong Qi An/施公奇案 (TVB, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_33333.htm]Dance Of Passion[/url] - Huo Wu Huang Sha/火舞黃沙 (TVB, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_29501.htm]Greed Mask[/url] - Mi Qing Jia Zu/謎情家族 (TVB, 2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44214.htm]Hail The Judge[/url] - Dong Du Zhuang Wang/棟篤狀王 (TVB, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_27832.htm]Lethal Weapons Of Love And Passion[/url] - Fu Yu Fan Yun/覆雨翻雲 (TVB, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_25498.htm]Love Bond[/url] - Xin Hua Fang/心花放 (TVB, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_8939.htm]My Date With A Vampire 3[/url] - Wo He Jiang Yu You Ge Yue Hui/我和殭嶼有個約會 (ATV, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_14092.htm]Rage And Passion[/url] - Zhong Shen Tong/中神通王重陽 (TVB, 1992)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24336.htm]Revolving Doors Of Vengeance[/url] - Jiu Dian Feng Yun/酒店風雲 (TVB, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_26231.htm]Scavenger's Paradise[/url] - Tong Lao Tong Bao/同撈同煲 (TVB, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45838.htm]Six Finger Devil[/url] - Liu Zhi Qin Mo/六指琴魔 (2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_38028.htm]The Prince's Shadow[/url] - Yu Yong Xian Ren/御用閒人 (TVB, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_9939.htm]To Get Unstuck In Time[/url] - Ge Shi Zhui Xiong/隔世追兇 (TVB, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_29499.htm]Under The Canopy Of Love[/url] - Tian Mu Xia De Lian Ren/天幕下的戀人 (TVB, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_25905.htm]When Rules Turn Loose[/url] - Zhi Fa Dai Yan Ren/識法代言人(TVB, 2006)

TwDrama
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47918.htm]18 Jin Bu Jin[/url] - Shi Ba Jin Bu Jin/18禁不禁 (CTS/GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_12234.htm]100% Senorita[/url] - Qian Jing Bai Fen Bai/千金百分百 (SETTV/CTS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_41793.htm]Angel Lover[/url] - Tian Shi Qing Ren/天使情人 (StarTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_28406.htm]Bump Off Lover[/url] - Ai Sha 17/愛殺17 (CTV/GTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17432.htm]Chinese Paladin[/url] - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/MCS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45404.htm]Chu, Chu, My Daddy[/url] - Qing Qing Xiao Ba/親親小爸 (CTS/GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_34436.htm]City Of Sky[/url] - Tian Kong Zhi Cheng/天空之城 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_43610.htm]Corner with Love[/url] - Zhuan Jiao Yu Dao Ai/轉角遇到愛 (CTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_19163.htm]Devil Beside You[/url] - E Mo Zai Shen Bian/惡魔在身邊 (CTV, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_37729.htm]Emerald On The Roof[/url] - Wu Ding Shang De Lu Bao Shi/屋頂上的綠寶石 (GTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_42515.htm]Engagement For Love[/url] - Ai Qing Jing Ji Yue/愛情經紀約 (SETTV/TTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_23067.htm]Express Boy[/url] - E Nan Zhai Ji Dian/惡男宅急電 (TVBS, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_23043.htm]Fairy From Wonderland[/url] - Tian Wai Fei Xian/天外飛仙 (CTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_31340.htm]Flower's Taste (Lavender 2)[/url] - Hua Xiang/花香 (2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44845.htm]God Of Cookery[/url] - Shi Shen/食神 (CTS, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45432.htm]Gokudou (CTS, 2006)[/url] - Ji Dao Xue Yuan/極道學園 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_42416.htm]Green Forest, My Home[/url] - Lu Guang Sen Lin/綠光森林 (SETTV/TTV, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_33592.htm]Hana Kimi/Secretly In Love With You[/url] - Hua Yang Shao Nian Shao Nu/花樣少年少女 (CTS/GTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_15102.htm]Heaven's Wedding Gown (La Robe De Mariee Des Cieux)[/url] - Tian Guo De Jia Yi/天國的嫁衣 (SETTV, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_39764.htm]In Love With A Girl[/url] - Ai Shang Qian Jing Mei Mei/爱上千金美眉 (TTV, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_22645.htm]It Started With A Kiss[/url] - E Zuo Ju Zhi Wen/惡作劇之吻 (CTV/GTV, 2005/2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47153.htm]It Started With A Kiss 2[/url] - E Zuo Ju Zhi Wen/惡作劇之吻 (CTV/GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_25632.htm]KO One[/url] - Zhong Ji Yi Ban/終極一班 (GTV, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_32473.htm]Legend Of Speed 1 & 2[/url] - Ji Su Chuan Shuo/極速傳說 (CTV, 2004 & 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_29783.htm]Let's Get Married (Marry Me)[/url] - Wo Men Jie Hun Ba/我們結婚吧 (TVBS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_18606.htm]Love Contract[/url] - Ai Qing He Yue/愛情合約 (TVBS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_32472.htm]Lover Of Herb[/url] - Xiang Cao Lian Ren Guan/香草戀人館 (TVBS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_30830.htm]Marmalade Boy[/url] - Ju Zi Jiang Nan Hai/橘子醬男孩 (CTS, 2002)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45335.htm]Mars[/url] - Zhan Shen/戰神 (CTS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_13353.htm]Meteor Garden 1 & 2[/url] - Liu Xing Hua Yuan/流星花園 (CTS, 2001 & 2002)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45097.htm]Mico, Go![/url] - Mi Ke, Go!/米可, Go! (PTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_54264.htm]Mr. Fighting[/url] - Ge Dou Tian Wang/格鬥天王 (2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45570.htm]My Lucky Star[/url] - Fang Yang De Xing Xing/放羊的星星 (TTV/SETTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_54067.htm]My Secret Garden[/url] - Wo De Mi Mi Hua Yuan/我的秘密花園 (CTV, 2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_11903.htm]Original Scent Of Summer (Summer Scent)[/url] - Yuan Wei De Xia Tian/原味的夏天 (CTV, 2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_39037.htm]Paris Sonata[/url] - Ba Li Lian Ge/巴黎戀歌 (2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_19001.htm]Prince Turns To Frog[/url] - Wang Zi Bian Qing Wa/王子變青蛙 (SETTV/TTV, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45853.htm]Queen's[/url] - Zhi Zun Bo Li Xie/至尊玻璃鞋 (CTS, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_22640.htm]Reaching For The Stars[/url] - Zhen Ming Tian Nu/真命天女 (ETTV/CTS, 2005)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_40074.htm]Rock Paper Scissors (A Game About Love)[/url] - Jian Dao Shi Tou Bu/ 剪刀石頭布 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_52715.htm]Romantic Princess[/url] - Gong Zhu Xiao Mei/ 公主小妹 (CTV/GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_22525.htm]Silence[/url] - Shen Qing Mi Ma/深情密碼 (CTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_36785.htm]Smile Pasta[/url] - Wei Xiao Pasta/微笑Pasta (SETTV/TTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24548.htm]Sound Of Colors[/url] - Di Xia Tie/地下鐵 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35884.htm]State Of Divinity[/url] - Xiao Ao Jiang Hu/笑傲江湖 (2000)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_45279.htm]Summer x Summer[/url] - Re Qing Zhong Xia/熱情仲夏 (CTS/GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_52373.htm]Sweet Relationship[/url] - Mei Wei Guan Xi/美味關係 (CTS, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_48793.htm]Sword Stained With Royal Blood 2007[/url] - Bi Xue Jian/碧血剑 (CTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47632.htm]The Amazing Strategist Liu Bowen[/url] - Shen Ji Miao Suan Liu Bo Wen/神機妙算劉伯溫 (TTV, 2006/2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_38344.htm]The Kid From Heaven[/url] - Tian Tang Lai De Hai Zi/天堂來的孩子 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_28409.htm]The Magicians Of Love[/url] - Ai Qing Mo Fa Shi/愛情魔髮師 (SETTV/TTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_6605.htm]The Rose[/url] - Qiang Wei Zhi Lian/薔薇之戀 (TTV, 2003)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_34873.htm]The Switch II (Swap A Princess II/Here Comes The Empress)[/url] - Tou Long Zhuan Feng II - Huang Hou Jin Gong/偷龍轉鳳II - 皇后進宮 (CTV, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47343.htm]The X-Family/KO One Family[/url] - Zhong Ji Yi Jia/終極一家 (GTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_29997.htm]Tokyo Juliet[/url] - Dong Fang Zhu Li Ye/東方茱麗葉 (GTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_35504.htm]White Robe Of Love[/url] - Bai Pao Zhi Lian/白袍之戀 (CTS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_24789.htm]White Tower (The Hospital)[/url] - Bai Se Ju Ta/白色巨塔 (CTV, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_47295.htm]Why Why Love[/url] - Huan Huan Ai/換換愛 (CTS, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_48715.htm]Ying Ye San Jia Yi[/url] - Ying Ye San Jia Yi/櫻野3加1 (TTV/SETTV, 2007)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_44509.htm]Young Warriors Of The Yang Clan[/url] - Shao Nian Yang Jia Jiang/少年楊家將 (CTV, 2006)

SgDrama
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_38371.htm]ABC DJ[/url] - (TCS, 2006)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_17432.htm]Chinese Paladin[/url] - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/TCS, 2004)
[url=http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_26818.htm]Love Concierge[/url] - Ai De Zhang Men Ren/愛的掌門人 (TCS, 2005)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Please keep thread titles to the same format.

[C/Tw/HK/SgDrama] Name Of Series (TV station(s) that aired drama, airing year)

example: [C/TwDrama] Fairy From Wonderland (CTV, 2006)

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests